Το Γραφείο Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Διεύθυνση: Greek Embassy, Education Office,
1A Holland Park, London W11 3TP, U.K.
Τηλ: +44 (0)20 7221 5977, +44 (0)20 7221 0093
Fax: +44 (0)20 7243 4212

Δικτυακοί τόποι : www.mfa.gr/uk, www.hellenic-education.org.uk
Πληροφορίες : education@greekembassy.org.uk

Συντονιστής Εκπαίδευσης : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου συντονίζει, διοικεί και εποπτεύει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις εξής χώρες:
Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία.


Προβολή χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου είναι υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος. Συντονίζει, διοικεί και εποπτεύει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις εξής χώρες: Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία.

Φροντίζει για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, προώθησης και καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου.

Διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα αμιγή σχολεία και τα ΤΕΓ (Τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας) στις χώρες εποπτείας του.

Διεξάγει κάθε χρόνο τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας στο Λονδίνο και συντονίζει τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα της Σουηδίας, Δανίας, Λιθουανίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος.

Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης (2018)


The Education Office at the Greek Embassy in London is a department of the Ministry of Education in Greece. It coordinates, administrates and supervises Greek Language Education in the following countries: Great Britain, Ireland, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Lithuania, Estonia and Latvia.

The Education Office promotes the teaching of the Greek language, promotion and cultivation of the Greek language and Greek culture to citizens of the Greek diaspora and others.

It organises inservice education and training courses for the teachers who teach in the morning and afternoon Greek schools, which are maintained by the Greek state.

The Education Office organizes and coordinates each year, the examination for the Certificate of Attainment in Greek in the following countries: Great Britain, Sweden, Denmark and Lithuania. The examinations take place in cooperation with The Centre for the Greek Language, which was established in 1994 in Thessaloniki, Greece, as a non-profit organization supervised by the Greek Ministry of Education.


Νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

Ο Νόμος 4027/2011 και οι τροποποιήσεις του καθορίζει τον σκοπό, τις μορφές και τους φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, τη λειτουργία, τη διοίκηση και την εποπτεία σε εκπαιδευτικές μονάδες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, τα διοικητικά και συμμετοχικά όργανα, τα οικονομικά θέματα, τις εκπαιδευτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Οι συντονιστές εκπαίδευσης είναι τα όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στην περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν:

α) τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους: α. Συμβουλευτικός ? επιστημονικός τομέας, β. Διοικητικός ? κοινωνικός ? μορφωτικός τομέας, γ. Εποπτικός τομέας.