Έναρξη-λήξη, διακοπές, αργίες σχολείων

Έναρξη-λήξη, διακοπές και Αργίες σχολικού έτους 2018-2019 Ημερήσιων Ελληνικών Σχολείων Λονδίνου, Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ)

Έναρξη-λήξη, διακοπές και αργίες σχολικού έτους 2017-18, τρίμηνα σχολικών μονάδών ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας και τετράμηνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού: ΑΠΟΦΑΣΗ (Φ 818.1/3473 /Η2/10-1-2018, ΑΔΑ 7ΜΞ24653ΠΣ-ΩΟΥ)

Έναρξη-λήξη, Διακοπές και Αργίες Σχολικού έτους 2017-2018 Σχολείων Εποπτευόμενων από το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου

Έναρξη-λήξη, διακοπές και αργίες σχολικού έτους 2016-17 για τις ελληνικές σχολικές μονάδες εξωτερικού ( ΑΠΟΦΑΣΗ (Φ 818.1/67339 /Η2/ 25-4-2017, ΑΔΑ ΩΩ2Ρ4653ΠΣ-ΒΔΟ) )

Έναρξη-λήξη, Διακοπές και Αργίες Σχολικού έτους 2016-2017 Σχολείων Εποπτευόμενων από το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου