Έναρξη-λήξη, διακοπές, αργίες σχολείων

Έναρξη – Λήξη, Διακοπές και Αργίες Σχολικού Έτους 2021 – 2022

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 208529/Η2/3-12-2018 Υ.Α. «Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2018-19 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού»

«Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2018-19 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού» (Υ.Α. 208529/Η2/3-12-2018)

Έναρξη-λήξη, διακοπές και Αργίες σχολικού έτους 2018-2019 Ημερήσιων Ελληνικών Σχολείων Λονδίνου, Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ)

Έναρξη-λήξη, διακοπές και αργίες σχολικού έτους 2017-18, τρίμηνα σχολικών μονάδών ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας και τετράμηνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού: ΑΠΟΦΑΣΗ (Φ 818.1/3473 /Η2/10-1-2018, ΑΔΑ 7ΜΞ24653ΠΣ-ΩΟΥ)

Έναρξη-λήξη, Διακοπές και Αργίες Σχολικού έτους 2017-2018 Σχολείων Εποπτευόμενων από το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου

Έναρξη-λήξη, διακοπές και αργίες σχολικού έτους 2016-17 για τις ελληνικές σχολικές μονάδες εξωτερικού ( ΑΠΟΦΑΣΗ (Φ 818.1/67339 /Η2/ 25-4-2017, ΑΔΑ ΩΩ2Ρ4653ΠΣ-ΒΔΟ) )

Έναρξη-λήξη, Διακοπές και Αργίες Σχολικού έτους 2016-2017 Σχολείων Εποπτευόμενων από το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου