Απολυτήριοι τίτλοι αποφοίτων ομογενών από σχολεία της Βρετανίας, για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

  ΘΕΜΑ: «Απολυτήριοι τίτλοι αποφοίτων ομογενών από σχολεία της Βρετανίας, για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας» 

Σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ? μηχανογραφικών δελτίων αποφοίτων Ελλήνων του εξωτερικού  για το έτος 2014, έχει ορισθεί από Δευτέρα 07-07-2014 έως και Δευτέρα 14-07-2014.

Στην περίπτωση που τα Απολυτήρια των υποψηφίων ομογενών που προέρχονται από σχολεία της Βρετανίας, δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού για τους Έλληνες του εξωτερικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους υποψηφίους ομογενείς, ότι μπορούν κατ? εξαίρεση, κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, στο πεδίο «βαθμός απολυτηρίου» να δηλώνουν: Ακέραιος 0, αριθμητής 0 και παρονομαστής 100.

Για τη διασφάλιση των ίδιων των υποψηφίων αλλά και της διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των υποψηφίων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να κάνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο εντός των ημερομηνιών που έχουν ορισθεί από το Υπουργείο Παιδείας (7 -14 Ιουλίου), καθώς μετά την παρέλευση των συγκεκριμένων ημερομηνιών το σύστημα κλειδώνει και κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο, και να αποστείλουν με Ταχυμεταφορά (Courier), τα έγγραφα που ορίζει η διαδικασία:

  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης συμμετοχής, ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου,   (1) μία υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία όπου υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους, τα οποία εκτυπώνονται απευθείας από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
  • Δύο (2) φωτογραφίες
  • Μια (1) φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
  • Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφουν ότι το Απολυτήριό τους δεν έχει εκδοθεί ακόμα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αναγωγής) θα αποσταλούν  το συντομότερο δυνατόν γνωρίζοντας ότι μέχρι την συμπλήρωση του φακέλου τους  η συμμετοχή τους θα είναι σε εκκρεμότητα.

Αναφορικά με το φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου και  της Βεβαίωσης αναγωγής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να τα στείλουν στην Υπηρεσία μας  (μέσω Fax: 210 3442077), προκειμένου να καταχωρηθεί η βαθμολογία τους στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο, βάσει των βεβαιώσεων αυτών.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μεριμνήσουν για την άμεση αποστολή  των ανωτέρω εγγράφων  (το αργότερο έως τις 25 Αυγούστου), καθώς η υπηρεσία μας θα πρέπει να ετοιμάσει το αρχείο με τους φετινούς υποψηφίους έως τις 26 Αυγούστου για την έγκυρη οργάνωση των εξετάσεων Ελλήνων του εξωτερικού για το Σεπτέμβριο.

Για την αναγωγή της βαθμολογίας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων μαθημάτων επιπέδου A levels θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν αυτά τα αποτελέσματα με την αριθμητική βαθμολογία και όχι μόνο με χαρακτηρισμούς (A, B, C, D, E). Επίσης, ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων επιπέδου A levels είναι δύο(2).

Τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την αντίστοιχη Α? Λυκείου στην Αγγλία θα πρέπει να προσκομίσουν και τρία (3) μαθήματα τουλάχιστον επιπέδου G.C.S.E. Ordinary level για την αναγωγή της βαθμολογίας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Δείτε το έγγραφο

 

Σχετικές δημοσιεύσεις