Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 του Νοτίου Ημισφαιρίου

 

 ΘΕΜΑ : “Παράταση απόσπασης  εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 του Νοτίου Ημισφαιρίου”.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της περιοχής ευθύνης σας, οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος  2014-2015 και 2015 του Νοτίου Ημισφαιρίου όσον αφορά στα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης.

α)  Εκπαιδευτικοί  οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο ) απόσπασης,  μπορούν  να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης  για δύο  (02) ακόμη σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. Β του άρθρου 18 του Ν.4027/2011).

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που ο εκπαιδευτικός έχει αναλάβει υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου για το Βόρειο Ημισφαίριο και  μετά την 1η Μαΐου για τις χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας το διάστημα μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους.  Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιοι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αναφέροντας συγχρόνως την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.

   β) i. Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση με ή χωρίς επιμίσθιο του σχολικού έτους 2012-13 και 2013 του Νοτίου Ημισφαιρίου, παρατάθηκε για το επόμενο σχολικό έτος, μπορούν να αιτηθούν παράταση και για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 του Νοτίου Ημισφαιρίου. ii. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν χωρίς επιμίσθιο για ένα (01) σχολικό έτος (2013-2014 και 2014 του Νοτίου Ημισφαιρίου) μπορούν να αιτηθούν παράταση και για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. Β του άρθρου 18 του Ν.4027/2011).

 

    γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο ) και πλέον έτος απόσπασης μπορούν  να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για ένα (01) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 του άρθρου 18  του Ν.4027/2011 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4076/2012).

 

  δ) Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση ή διανύουν οποιοδήποτε έτος απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 του Νοτίου Ημισφαιρίου (παρ. 17 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ 9 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4186/2013).

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση Προξενικών αρχών ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας, με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση ή βεβαίωση από την οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση και γενικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο δικαιολογητικό, από το οποίο θα αποδεικνύεται το μόνιμο της εγκατάστασης). Σημειώνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

    ε) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για το τρέχον σχολικό έτος για συνυπηρέτηση γιατί είναι σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή στρατιωτικών που υπηρετούν σε μη διαπιστευμένη αρχή του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο  σχολικό έτος, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους και η απόσπασή τους δεν υπερβαίνει  το έκτο 6ο έτος (παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο/η σύζυγος είναι μόνιμος /η υπάλληλος της αρχής αυτής.

 

   στ) Ιερωμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ασκούν παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα και ιερατικά, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους σύμφωνα με όσα ορίζονται και για τους εκπαιδευτικούς των περιπτώσεων α και γ. Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαίδευσης (παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.4027/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3  του άρθρου 8 του Ν.4076/2012).

 

 ζ) Εκπαιδευτικοί που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, διορίστηκαν στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής και στη συνέχεια αποσπάστηκαν στη θέση που υπηρετούσαν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μπορούν να αιτηθούν παράταση της απόσπασής τους για δύο (02) σχολικά έτη. Η παράταση γίνεται εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστωμένες από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και εφόσον η υπηρεσία τους κρίνεται ευδόκιμη. Η παράταση της απόσπασης γίνεται χωρίς τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και μπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ακόμη, ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση στην Ελλάδα, με τη λήξη της απόσπασής τους (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4027/2011).

 

   η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και λήγει η απόσπασή τους, μπορούν με αίτησή τους να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για  την παράταση αυτής.

Η αίτηση θα υποβληθεί μαζί με σχετική  εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης περί της ύπαρξης εκπαιδευτικών αναγκών και της καταλληλότητας του εκπαιδευτικού και  θα συνοδεύεται  από βεβαίωση ότι η μισθοδοσία τους  καταβάλλεται από τοπικούς φορείς.

 

2. Διαδικασία αποστολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή στην οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, μέχρι 26 Μαρτίου 2014.  

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ή οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, κατά περίπτωση, παρακαλούνται, αφού ελέγξουν ότι υπάρχουν συνημμένα στις αιτήσεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, να τις αποστείλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση ΠΟΔΕ ? Τμήμα Β? μέχρι 4 Απριλίου 2014  μαζί με σχετική εισήγηση.

Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipode2@minedu.gov.gr) να αποσταλούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, συγκεντρωτικές  καταστάσεις  με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παράτασης απόσπασης, ανά κατηγορία, συνοδευόμενες απαραίτητα από  αιτιολογημένη εισήγηση.

Τέλος,  καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, στην παραπάνω προθεσμία, προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη διαπίστωσης λήξης της απόσπασής τους.

 

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων του εξωτερικού μπορεί να γίνεται καθ? όλη τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις παράτασης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μπορούν να αποστέλλονται από τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαίδευσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του επόμενου σχολικού έτους.

 

 

                                                                           

                                                                           Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                             ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΠΑΤΡΟΥ

                                                                                                       

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κ. Υπουργού
  2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. ?Τμήμα Β΄

Δείτε την Εγκύκλιο

Σχετικές δημοσιεύσεις