ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2016 | FINAL DATES FOR THE CONDUCT OF EXAMINATIONS FOR ATTAINMENT IN GREEK 2016

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Κατ’ εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κυρίου Καζάζη, με το παρόν μήνυμα σας ανακοινώνουμε τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2017 οι οποίες έχουν ως εξής:

 

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Α1

(για παιδιά 8-12)

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές*

A1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές*

A2

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (μεσημέρι)

γραπτές*

B1

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (απόγευμα)

γραπτές*

B2

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές*

Γ1

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (απόγευμα)

γραπτές*

Γ2

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές*

Εγγραφές

Από 1 Φεβρουαρίου έως 19 Μαρτίου 2017

 

Οι οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 – Μαΐου 2017

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 5 έως 23 Σεπτεμβρίου 2016

Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 (πρωί)

Εγγραφές

Από 28 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2016

Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

Εγγραφές

Από 1η Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2017

Οι παραπάνω ημερομηνίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html
Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής νοσοκόμας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Δαγκόπουλος

 

Dear colleagues,

On behalf of the director of the Division for the Support and Promotion of the Greek Language of the Centre for the Greek Language, Mr Kazazis, we hereby announce the final 2017 dates for the conduct of the examinations for the attainment in Greek:

 

Levels

Dates

Exam

Α1

(for children

8-12)

Tuesday 16th May 2017 (morning)

written*

A1

(for adolescents and adults)

Tuesday 16th May 2017 (morning)

written*

A2

Tuesday 16th May 2017 (afternoon)

written*

B1

Tuesday 16th May 2017 (evening)

written*

B2

Wednesday 17th May 2017 (morning)

written*

C1

Wednesday 18th May 2017 (afternoon)

written*

C2

Thursday  18th May 2017(morning)

written*

Registration

From February 1st to March 19th 2017

Final 2016-2017 dates for the conduct of the examinations for the attainment in Greek for vocational purposes:

Levels

Dates

Α2 for vocational purposes

Friday 14 October 2016 (morning)

Registrations

From 5 to 23 September 2016

Α2 for vocational          purposes

Friday 13 January 2017 (morning)

Registrations

From 28 November to 16 December 2016

Α2 for vocationalpurposes

Tuesday 16 May 2017 (morning)

Registrations

From 1st February to 24 March 2017

 

We remind you that only citizens of EU member countries can apply for these examinations. For more information please visit the webpage http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html

The above dates can also be found on the webpage http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

Thank you for your collaboration.

Yours faithfully,

Panagiotis Dagkopoulos.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις