2ο Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Αλλοδαπούς – ΕΣΠΑ 2007-2013

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 31 Ιανουαρίου 2013

www.plato-academy.gr/__project/el/content/ann___ipotrofies