Έργο του Συντονιστή Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 11 Ν. 4415/2016

Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας

 1. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: α) τη λειτουργία όλων των μονάδων που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση, β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαμβάνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και τη συνεργασία με τις αρχές της χώρας υποδοχής.

…..

 1. Το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

α. Συμβουλευτικό-επιστημονικό τομέα:

αα) Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών σεμιναρίων επιμόρφωσης δια ζώσης ή και με μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με τους προϊσταμένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της ημεδαπής.

…..

β. Διοικητικό-κοινωνικό-μορφωτικό τομέα:

αα) Διοίκηση και συντονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής,

ββ) Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς.

γγ) Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

δδ) Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές, σχολικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

εε) Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και,

στ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα κατάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης τους που συμπεριλαμβάνει και την έκθεση για τον προγραμματισμό και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων.

γ. Εποπτικό τομέα:

αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Υπουργείου με κατάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους.

ββ) Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ετήσιων εκθέσεων ανάλογα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους.

γγ) Μέριμνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του, από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 1. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν στην περιοχή ευθύνης τους πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες, ίδιες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που έχουν οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης σε 9 χώρες: Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία. Βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές, υπαλλήλους του γραφείου, γονείς και μαθητές. Εποπτεύει όλα τα σχολεία της Βόρειας Ευρώπης. Είναι υπεύθυνος για τα αμιγή ελληνικά σχολεία (Ολοήμερο Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου, Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου). Το δευτεροβάθμιο σχολείο οργανώνει μαθήματα GCSE (Modern Greek) και A Level (Modern Greek, Maths, Biology).

O Συντονιστής Εκπαίδευσης συγκεντρώνει αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Μερικές ευθύνες και καθήκοντα του Συντονιστή Εκπαίδευσης, τα οποία απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:

 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, προώθησης και καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην περιοχή ευθύνης του σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου.
 • Μεριμνά για τη διδασκαλία στα αμιγή ελληνικά σχολεία και τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) του εξωτερικού εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των νόμων και των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και φροντίζοντας για την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και τον σεβασμό των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων των σχολικών μονάδων.
 • Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των εφαρμοστικών διατάξεων.
 • Διευθύνει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
 • Είναι υπεύθυνος για την έγκριση προϋπολογισμών και οικονομικών απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών και των Λειτουργικών Εξόδων του Γραφείου Εκπαίδευσης.

 • Σχεδιάζει την απόσπαση του αναγκαίου προσωπικού (διατυπώνει εισηγήσεις για τον προγραμματισμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων από το Υπουργείο Παιδείας, προσλαμβάνει τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό, υπογράφει συμβάσεις έργου και μισθωτήρια συμβόλαια καθώς και άλλες σημαντικές αποφάσεις).
 • Επισκέπτεται τις σχολικές τάξεις, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στην περιοχή ευθύνης του. Μεριμνά για την οργάνωση πειραματικών διδασκαλιών, την προετοιμασία των αξιολογήσων του OFSTED στη Μ. Βρετανία και την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με σεμινάρια δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σε επιστημονικά, παιδαγωγικά και διοικητικά θέματα. Ενδεικτικά θέματα είναι: διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, Πιστοποίηση της Εληνομάθειας, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, συνεργατική μάθηση, αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, αξιολόγηση του μαθητή, μέθοδος project, διαπολιτισμική εκπαίδευση και προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών.
 • Συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ελληνικής γλώσσας στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, έρχεται σε επαφή με τους νόμιμους εκπροσώπους των μαθητών, τους φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις χώρες ευθύνης του, τους συλλόγους γονέων, τους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πνεύματος εποικοδομητικής συνεργασίας.

 

Image result for συντονιστής διαμεσολαβητής

Το έργο του Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού είναι πολυδιάστατο. Εκτός από τα συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα, ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο εθνικό κέντρο και την Ομογένεια. Διαμεσολαβεί ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τις ελληνικές παροικίες των χωρών της περιοχής ευθύνης του. Βρίσκεται σε στενές σχέσεις με τις αρχές των χωρών υποδοχής, τους ομογενειακούς φορείς και τις Σχολικές Επιτροπές των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.). Στη Μ. Βρετανία συνεργάζεται με την Εκκλησία, την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), τον Ενιαίο Φορέα της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.) και τους Διευθυντές των Παροικιακών Σχολείων. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι θεσμός αναφοράς για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθώς και για την ίδια την Ελλάδα, μεταφέροντας το όραμα της ελληνικής πολιτείας για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην περιοχή ευθύνης του και εδραιώνοντας την διεθνή παρουσία της πατρίδας μας.