Οι προτάσεις μας

Related image

 

Η ανάγκη εκπόνησης κοινού Προγράμματος Σπουδών Ελλάδας-Κύπρου για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου

Τα Ελληνικά Παροικιακά  Σχολεία (Greek Community Schools) στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γέννημα και θρέμμα του ενιαίου και αδιαίρετου Ελληνισμού Κύπρου και Ελλάδας. Για δεκαετίες στα Παροικιακά Σχολεία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα οποία συμφοιτούν Έλληνες και Ελληνοκύπριοι μαθητές και διδάσκουν σε αυτά εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία αυτά επηρεάζεται από τις εκπαιδευτικές επιλογές των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας. Όμως με πρωτοβουλία των δύο χωρών δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα ένα κοινό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία και τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Για την προώθηση των σκοπών των ελληνικών παροικιακών σχολείων η κατάρτιση και υλοποίηση ενός κοινού Προγράμματος Σπουδών αποτελεί σύγχρονη αναγκαιότητα. Βασικοί συντελεστές, οι οποίοι για δεκαετίες συμβάλλουν στη λειτουργία των παροικιακών σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι, η Εκκλησία, η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο και οι φορείς της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης.

Υπό το πρίσμα του Προγράμματος Σπουδών και σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες μπορούν να προσδιορίζονται συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι, παιδαγωγικές μέθοδοι επίτευξης αυτών και να αξιοποιούνται πρόσφορα διδακτικά μέσα και ψηφιακά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της γλωσσικής εκμάθησης. Επιπλέον, μπορούν να εναρμονίζονται τα ωρολόγια προγράμματα, οι τρόποι κατανομής των τάξεων και οι διδακτικές πρακτικές, έτσι ώστε οι μαθητές ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους να προετοιμάζονται για τις εξεταστικές δοκιμασίες που επιλέγουν οι ίδιοι και οι γονείς τους (π. χ. GCSE, A Level, Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας).

Ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ενιαίος και αδιαίρετος και η κατάρτιση ενός κοινού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών θα πρέπει να είναι προϊόν σύγκλισης και συναποδοχής. Είναι βέβαιο ότι η σύμπλευση και η συνέργεια αναμένεται να ενισχύσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Προτείνουμε την ανάπτυξη ενός κοινού Προγράμματος Σπουδών, με σκοπό την απόκτηση στέρεων γνώσεων και δεξιοτήτων της ελληνικής γλώσσας, τη δραστηριοποίηση των μαθησιακών κινήτρων των παιδιών και την ανάπτυξη θετικής στάσης για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και των πανανθρώπινων πολιτιστικών αξιών.

Εκτιμούμε ότι η εκπόνηση κοινού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού στη Μ. Βρετανία αποτελεί επιτακτικό χρέος της Ελλάδας και της Κύπρου. Με κοινή προσπάθεια και εποικοδομητική συνεργασία τα παροικιακά σχολεία μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν επιτυχημένες εστίες σύσφιξης των ανθρώπινων σχέσεων των αποδήμων μεταξύ τους, που εμπλουτίζουν τις εμπειρίες όλων μαθητών και συμβάλλουν στη διατήρηση της ελληνοφωνίας και στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα ζήσουν και θα δημιουργήσουν σε έναν ανοιχτό πολυπολιτισμικό κόσμο που βασίζεται στο διάλογο με ανθρώπους διαφορετικών καταβολών.

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο

Δρ Γιώργος Κόσυβας

 

Image result for Ελλάδα Κύπρος