Παρουσιάσεις

  • Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο.
    Καθορισμός θέματος και Διερευνητικά Ερωτήματα. (Σεμινάριο Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης, Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου, 9/7/2016). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας. 
  • Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Σουηδία (2η Εισήγηση):

    Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας. (Ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης στη Στοκχόλμη, 13/11/2016). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.