ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου (1Α Holland Park, W11 3TP, London) από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, εφόσον προηγουμένως έχουν επικοινωνήσει με το γραφείο και έχουν κλείσει ραντεβού.

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως, με διαθέσιμες εναλλακτικές:

1. Στους νόμιμους Κηδεμόνες και Εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι),

2. Στον εκάστοτε Εκπαιδευτικό του Σχολείου με υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή ή

3. Σε εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, οι επιτυχόντες θα πρέπει:

1. Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους Κωδικό Υποψηφίου.

2. Να έχουν μαζί τους τα πρωτότυπα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, δηλαδή διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης.

3. Στην περίπτωση που η παραλαβή του πιστοποιητικού γίνει από άλλο άτομο πέραν του υποψηφίου, απαιτείται έγγραφο ταυτοπροσωπίας του ατόμου που θα παραλάβει το πιστοποιητικό.

Για διευκρινίσεις και ραντεβού, επικοινωνήστε με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνουμέσω τηλεφώνου (+(44) 020 7221 0093 / 020 7221 5977) ή email  (educationofficelondon@gmail.com / ellinomatheia.sgel@gmail.com) .


MAY 2022 GREEK LANGUAGE EXAMS

CERTIFICATES COLLECTION

We would like to inform you that the Certificates of the May 2023 Ellinomatheia Exams are now available for collection by all successful candidates at the Education Office at the Greek Embassy in London (1Α Holland Park, W11 3TP, London), from Monday 16st October onwards. Pre-arranging an appointment is essential.

Please note that the certificates are delivered to the interested parties in person, with the following alternatives available:

1)   to their legal Guardians and Representatives (when underaged)

2)   to their School’s respective Teacher with a solemn declaration by the Head Teacher

3)   to authorized persons with a solemn declaration.

In order to collect the certificate, successful candidates must:

1)   Know their personal Candidate ID Number.

2)   Have with them their original identity documents, i.e. passport, ID card or driver’s license.

3) In case the collection of the certificate is made by a person other than the candidate, an identity document of the person who will collect the certificate is required. For clarifications and appointments, please contact the Education Office in London, by phone (+(44) 020 7221 0093 / 020 7221 5977) or email (educationofficelondon@gmail.com / ellinomatheia.sgel@gmail.com).

Σχετικές δημοσιεύσεις