Κοινή Εγκύκλιος

Image result for Κύπρος Ελλάδα Γαβρογλου Καδής

 

 

Σχολικό έτος 2017-2018: Κοινή Εγκύκλιος Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου και Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής για την προώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)

Στο πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας για την Παιδεία των Υπουργών Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου περιέχεται μεταξύ άλλων και η πρώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.). Προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφηκε  κοινή Εγκύκλιος μεταξύ του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.).

Στο πλαίσιο αυτό τον προσεχή Σεπτέμβριο το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής  Πρεσβείας Λονδίνου σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Εποστολή προτείνουμε να εισαχθεί πειραματικά για το πρώτο επίπεδο Α1 της Ελληνομάθειας (μαθητές 8-12 ετών) καθώς και για το επίπεδο Α1 (για εφήβους και ενήλικες) το Πρόγραμμα Σπουδών- Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα  του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) στα παροικιακά σχολεία της Μ. Βρετανίας του Κ.Ε.Σ. και στα ανεξάρτητα σχολεία τα οποία λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ενιαίου Φορέα της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.) στη Μ. Βρετανία ή και εκτός αυτού, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση. Οι μαθητές, αφού πρώτα φοιτήσουν και προετοιμαστούν κατάλληλα για το επίπεδο Α1, μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α1 (παιδιών/εφήβων-ενηλίκων, αντιστοίχως). Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π. Σ.) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) ακολουθεί τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνομάθειας και παρέχει μελετημένη προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (Κ.Π.Ε.), το οποίο χορηγείται από το Κ.Ε.Γ., μετά από εξετάσεις.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εισαγωγής του Π.Σ. του Κ.Ε.Γ., τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στο χαμηλότερο επίπεδο Α1 είναι τα εξής:

  • Η συνολική πρόταση αποτελεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, η οποία ακολουθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) και μπορεί να αποτελέσει βάση για την εκμάθηση και άλλων γλωσσών.
  • Με την εφαρμογή της εν λόγω πρότασης οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είναι σε θέση να γνωρίζουν με ακρίβεια τις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικές κατακτήσεις των μαθητών τους, καθώς υποστηρίζονται συστηματικά από τα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια και το πλούσιο ψηφιακό υλικό του Κ.Ε.Γ. και ενημερώνονται με αντικειμενικό και μετρήσιμο τρόπο για την πρόοδο των παιδιών σχετικά με τη μάθηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας.
  • Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Α1 θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και θα προσδώσει περισσότερη σοβαρότητα στη μάθησή τους. Οι μαθητές επιτυγχάνοντας στο στόχο τους θα έχουν στα χέρια τους έναν πρώτο τίτλο γλωσσομάθειας με ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση και έτσι θα αποκομίσουν πρόωρα βιώματα επιτυχίας ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους για την κατοχή της ελληνικής γλώσσας.
  • Η ενσωμάτωση του Π.Σ. του Κ.Ε.Γ. στο επίπεδο Α1 επιδεικνύει σεβασμό προς τη βρετανική πραγματικότητα και τους σχεδιασμούς των οικογενειών της ελληνοκυπριακής και ελλαδικής παροικίας καθώς υπηρετεί και στηρίζει την κατάκτηση των ικανοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας (Modern  Greek) και την επικύρωση της κατοχής αυτών στις καθιερωμένες αγγλικές αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις, όπως είναι το General Certificate of Secondary Education (GCSE) και τα General Certificate of Education (GCE) για τα επίπεδα Advanced Subsidiary Level (AS) και Advanced Level (A Level) με στόχο την εισαγωγή των μαθητών στα αγγλικά πανεπιστήμια. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μάθησης της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο Α1, καθώς ολοκληρώνονται σε μικρή ηλικία αποτελούν ένα πολύ γερό γλωσσικό θεμέλιο για την επιτυχία στην εξέταση του GCSE, η οποία πραγματοποιείται στην ηλικία των 14-15 ετών. Μάλιστα με τις πρόσφατες αλλαγές στις εξετάσεις του GCSE, η υποστήριξη της καθίσταται αναγκαία.

 

Image result for κλικ στα ελληνικά

Με την απαραίτητη επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση από τις εκπαιδευτικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου στη Μ. Βρετανία (τον Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο και την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της Κ.Ε.Α.) οι Διευθυντές των παροικιακών σχολείων λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών της τάξης μπορούν να κατανείμουν τους μαθητές στα τμήματα μάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε μεταγενέστερη φάση να επιλέξουν τους μαθητές που κατέχουν τον απαιτούμενο γνωστικό οπλισμό και εκτιμάται ότι θα σημειώσουν επιτυχία στις εξετάσεις για το Κ.Π.Ε. επιπέδου Α1 (ηλικίας 8-12 ετών ή εφήβων ενηλίκων). Όσοι δεν διαθέτουν τις γνωστικές προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν επιτυχώς τον πρώτο χρόνο θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο, αφού ολοκληρώσουν την προβλεπόμενη ύλη (τα βιβλία  «ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» του Κ.Ε.Γ.). Επειδή η φοίτηση στα παροικιακά σχολεία είναι προαιρετική θα πρέπει να ληφθεί παιδαγωγική μέριμνα ώστε να υπάρχει χρονική άνεση και οι μαθητές να μην αισθάνονται πίεση και άγχος. Με τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο η μάθηση είναι χαρά και παιγνίδι οι μικροί ομογενείς μαθητές αναμένεται να εκδηλώσουν ζεστό ενδιαφέρον και αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Οι εκάστοτε διδακτικοί στόχοι πρέπει να παρακινούν μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων και η διδασκαλία να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες όλων των μαθητών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εξετάσεις Ελληνομάθειας του επιπέδου Α1 είναι μια πρόσκληση για παιδαγωγική αυτοαξιολόγηση στην οποία θα λάβουν ενεργό μέρος όλοι οι μαθητές. Εκτιμούμε ότι η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών του ΚΕΓ στα μικρά παιδιά σταδιακά θα μπορούσε να δοκιμάζεται με μετρημένα βήματα στα υπόλοιπα επίπεδα (Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), εφόσον όμως οι συνθήκες είναι ώριμες και η επέκταση αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των οικογενειών στο πλαίσιο της χώρας διαμονής.

Πιστεύουμε ότι μαθησιακή προετοιμασία και η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί παιδαγωγική ευκαιρία για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την διαμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, την κατάκτηση πλούσιου λεξιλογίου, για τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι μαθητές ελληνοκυπριακής και ελλαδικής καταγωγής που φοιτούν στα αγγλικά σχολεία, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους στη Νεοελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να εισαχθούν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή και εξοικείωση των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση τίτλων Ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level.

Διαβάστε την κοινή εγκύκλιο