Κανονισμός Παροικιακών Σχολείων Η. Β.

Αποτέλεσμα εικόνας για σχολικός κανονισμός

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καλή λειτουργία ενός σχολείου εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο, όταν όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα εκτελούν τα καθήκοντα τους µε ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει πρώτα να γνωρίζουν ποια είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους.

Για την καταγραφή τους συνεργάστηκαν οι προϊστάµενοι και το διευθυντικό προσωπικό των δύο εκπαιδευτικών αποστολών και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων που υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ) και έχουν εγκριθεί σε συνεδρίαση της Γραµµατείας του ΕΦΕΠΕ. Λήφθηκαν υπόψη τα καθηκοντολόγια που υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και την Κύπρο και οι ιδιαιτερότητες των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Αναµένεται ότι θα µελετηθούν από όλους, ώστε ο καθένας να εκτελεί µε ευσυνειδησία και υπευθυνότητα τα καθήκοντα του, αλλά και να γνωρίζει τί αναµένουν οι άλλοι από αυτόν καθώς και ο ίδιος να γνωρίζει τί να αναµένει από τους άλλους.

  1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.1. Ο ∆ιευθυντής/ντρια κάθε σχολείου, είτε αυτός/ή είναι µέλος των Αποστολών είτε όχι, διορίζεται αναλόγως προσόντων και πείρας µε τη σύµφωνη γνώµη των Σχολικών Συλλόγων/Επιτροπών και των Προϊσταµένων των δύο Εκπαιδευτικών Αποστολών.

Γίνεται αντιληπτό ότι η διεύθυνση κάθε σχολείου πρέπει να αναλαµβάνεται από προσοντούχο/έµπειρο εκπαιδευτικό και τυγχάνει της έγκρισης των Εκπαιδευτικών Αποστολών.

1.2. Η οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία ενός σχολείου εξαρτάται βασικά από το διευθυντή του και γι’ αυτό είναι απαραίτητο αυτός να έχει διοικητικές, διδακτικές και καθοδηγητικές ικανότητες, οι οποίες θα επιβεβαιώνονται από τους Προϊσταµένους ΚΕΑ – ΕΕΑ.

1.3.΄Οταν και όπου η διεύθυνση σχολείου ανατίθεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό της ΚΕΑ-ΕΕΑ ή ωροµίσθιο της ΚΕΑ, αυτός ορίζεται από τους εκάστοτε Προϊσταµένους και σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. Στις άλλες περιπτώσεις οι Προϊστάµενοι ΚΕA-EEA ενηµερώνονται από τους Φορείς και δίνουν τη συγκατάθεσή τους, ορίζοντας σύνδεσµο δάσκαλο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να µεταφέρει την πολιτική και τις αποφάσεις των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας – Κύπρου.

1.4. Οι δάσκαλοι των ΚΕΑ-ΕΕΑ, που αποσπώνται για πρώτη φορά στα ΕΠΣ στην ΚΕΑ/EEA Αγγλίας δεν αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα, εκτός εάν κατέχουν διευθυντική οργανική θέση ή υπάρχει εκπαιδευτική ανάγκη. Σε τέτοια περίπτωση οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να αποδεχθούν ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων.

1.5. Ο διδακτικός χρόνος των διευθυντών σχολείων µειώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών και τις δυνατότητες του σχολείου τους και πάντοτε ύστερα από συνεννόηση µε τους Προϊσταµένους ΚΕΑ-EEA.

1.6. Σε σχολεία µε συνολικό αριθµό µαθητών που υπερβαίνει τους 60 ο διευθυντής δεν έχει την πλήρη ευθύνη τάξης. Σε περίπτωση σχολείου µε µικρότερο αριθµό µαθητών και ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής µονάδας ο διευθυντής, ύστερα από συνεννόηση µε τους Προϊσταµένους ΚΕΑ-ΕΕΑ και τη Σχολική Επιτροπή/Φορέα, στον οποίο υπάγεται το σχολείο, δυνατό να µην έχει ευθύνη τάξης.

  1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ο ∆ιευθυντής:

2.1. Έχει τη γενική ευθύνη για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου που διευθύνει. Ευθύνεται για την εφαρµογή του εγκεκριµένου Αναλυτικού Προγράµµατος.

2.2. Αναλαµβάνει διδακτικά καθήκοντα στα πλαίσια του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράµµατος.

2.3. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία του σχολείου. Όπου αυτή αφορά στην πολιτική του Υπουργείου, αυτή κοινοποιείται και στους Προϊσταµένους της ΚΕΑ-EEA.

2.4. Ενηµερώνει έγκαιρα τους Προϊσταµένους ΚΕΑ-EEA για τις ανάγκες και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του σχολείου.

2.5. Ενηµερώνει τους Προϊσταµένους ΚΕΑ-EEA για τον ακριβή αριθµό µαθητών του σχολείου κατά τάξη/τµήµα και κατά δάσκαλο.

2.6. Υποβάλλει όχι αργότερα από την 30ή Σεπτεµβρίου στα Γραφεία της ΚΕΑ/ΕΕΑ και τη Σχολική Επιτροπή/Φορέα, στον οποίο υπάγεται το σχολείο, κατάσταση, στην οποία φαίνεται µε ακρίβεια ο συνολικός αριθµός των παιδιών κατά τµήµα. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα δεδοµένα θα έχουν αλλάξει µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου, πιθανόν να υπάρξουν µετακινήσεις δασκάλων.

2.7. Αποστέλλει στους Προϊσταµένους ΚΕΑ-EEA κατάλογο του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, που ανέλαβε καθήκοντα την πρώτη µέρα της σχολικής χρονιάς, καθώς και συµπληρωµατικό κατάλογο για όσους αναλάβουν καθήκοντα αργότερα.

2.8. Συµπληρώνει έγκαιρα και αποστέλλει στα Γραφεία ΚΕΑ-EEA έντυπα παραγγελίας διδακτικών βιβλίων και µέσων, αντίγραφα των οποίων καταχωρούνται στο Αρχείο του σχολείου και κοινοποιούνται στη Σχολική Επιτροπή.

2.9. Φροντίζει να διατηρούνται καθαρά, καλαίσθητα και σε καλή κατάσταση το σχολικό κτίριο και οι σχολικοί χώροι σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.

2.10. Συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής και µετέχει στις µηνιαίες συνεδρίες του. Ενεργεί ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική συνεργασία της επιτροπής µε το προσωπικό του σχολείου.

2.11. ΄Εχει τακτική επαφή µε τους γονείς για καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας, ώστε να ασκείται κοινή εποικοδοµητική προσπάθεια για την επίλυση παρουσιαζοµένων προβληµάτων και για την επίτευξη των στόχων του ΕΠΣ. Συγκαλεί σε σύσκεψη τους γονείς των µαθητών για κατατόπιση/ενηµέρωσή τους πάνω σε διάφορες πτυχές της λειτουργίας του σχολείου, σε συνεννόηση µε τη Σχολική Επιτροπή.

2.12. Φροντίζει, ώστε να παρέχεται στο σχολείο επαρκής ασφάλεια και προστασία στα παιδιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή. Εφαρµόζει την Πολιτική Προστασίας του Παιδιού, τη Συµφωνία Σχολείου – Οικογένειας, την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και τον Κώδικα Συµπεριφοράς, που έχουν εγκριθεί για τα ΕΠΣ.

2.13. Ενισχύει µε εισηγήσεις και ενέργειές του τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των γονιών, ώστε να εξασφαλίζονται σε κάθε παιδί µεγαλύτερες δυνατότητες για εκµάθηση της γλώσσας, της θρησκείας και του πολιτισµού µας.

2.14. Σε συνθήκες διαφάνειας και σε συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό του σχολείου κατανέµει κατά την πρώτη ηµέρα της σχολικής χρονιάς, αφού ληφθούν υπόψη οι προτιµήσεις, τα προσόντα και η πείρα κάθε εκπαιδευτικού, τις τάξεις και τα τµήµατα, µε τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των παιδιών και του σχολείου.

2.15. Ετοιµάζει Ενηµερωτικό Βιβλιάριο για τους γονείς και Πληροφοριακό ∆ελτίο για τη λειτουργία του σχολείου. Καταρτίζει το Ωρολόγιο Πρόγραµµα, το Πρόγραµµα Παιδονοµίας, τον Προγραµµατισµό της Σχολικής Μονάδας και ελέγχει τους Σχολικούς Προγραµµατισµούς των δασκάλων.

2.16. Φροντίζει ώστε να αναπτυχθεί ανάµεσα στο προσωπικό του σχολείου, µόνιµο και επιτόπιο, πνεύµα συναδέλφωσης, αλληλοσεβασµού και αρµονικής συνεργασίας. Σε περίπτωση προβλήµατος, το θέµα συζητείται πρώτα σε επίπεδο διδακτικού προσωπικού και στη συνέχεια σε επίπεδο Προϊσταµένων.

2.17. Μεριµνά για την εξασφάλιση ευκαιριών στο προσωπικό του σχολείου για επαγγελµατική ενηµέρωση και επιµόρφωσή του. Ενθαρρύνει συµµετοχή του συνόλου του διδακτικού προσωπικού σε επιµορφωτικά σεµινάρια, που διοργανώνονται από τις Αποστολές και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

2.18. Επισκέπτεται τις τάξεις για καθοδήγηση, συντονισµό και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του σχολείου και την ποιοτική αναβάθµιση του σχολικού έργου. Οι επισκέψεις γίνονται σε συνεννόηση µε τον εκπαιδευτικό. Εννοείται ότι επισκέψεις στις τάξεις έχουν οπωσδήποτε δικαίωµα να πραγµατοποιούν και οι Προϊστάµενοι των δύο Εκπαιδευτικών Αποστολών και άλλοι αρµόδιοι λειτουργοί και αξιωµατούχοι των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας.

2.19. Συγκαλεί µηνιαίως συνεδρίες του διδακτικού προσωπικού, εκτός χρόνου λειτουργίας του σχολείου, στις οποίες και προεδρεύει. Φροντίζει δε για την τήρηση των πρακτικών.

2.20. ∆ιενεργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών, τις εγγραφές ή µετεγγραφές των παιδιών. Σε περίπτωση µετεγγραφής, ο ∆ιευθυντής ζητά να προσκοµίσει ο µαθητής βεβαίωση φοίτησης από το ∆ιευθυντή του προηγούµενου σχολείου του.

2.21. Συντονίζει τη διεξαγωγή των σχολικών γιορτών και επισκέψεων ή αναθέτει το συντονισµό σε άλλο µέλος του προσωπικού.

2.22. Φροντίζει για την εξασφάλιση της πειθαρχίας και της ευπρεπούς συµπεριφοράς των παιδιών σύµφωνα µε τον κώδικα συµπεριφοράς/αλυσίδας πειθαρχίας.

2.23. Φροντίζει για την τήρηση των Κανονισµών, που απαγορεύουν τις εξωτερικές παρεµβάσεις στη λειτουργία του σχολείου.

2.24. Μεριµνά ώστε να είναι πλήρως ενηµερωµένα τα επίσηµα βιβλία του σχολείου: Μητρώο, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Συµβάντων, Βιβλίο περιουσίας, Παρουσιολόγιο ∆ασκάλων, Παρουσιολόγια τάξεων 4 και Βιβλία Τάξεων (Προγραµµατσιµός, διδαχθείσα ύλη, αξιολόγηση µαθητών κ.λπ.) και Σχολικό Αρχείο (που περιλαµβάνει Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Σχολικούς Προγραµµατισµούς, Πρακτικά Συνεδριών, Σχολική Αλληλογραφία κ.ά.)

2.25.΄Οταν ο ∆ιευθυντής µετατεθεί, παραδίδει τα επίσηµα βιβλία του σχολείου στο διάδοχό του, ενηµερώνοντας σχετικά τους Προϊσταµένους ΚΕΑ – EEA. Σε περίπτωση, που η παράδοση των επισήµων βιβλίων στο διάδοχό του δεν είναι δυνατή, η παράδοση γίνεται στον Προϊστάµενό του ή στα Γραφεία των Αποστολών.

2.26. Ενηµερώνεται για τυχόν απουσίας δασκάλων, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς, και φροντίζει για την αναπλήρωσή τους.

2.27. Ειδοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, τους Προϊσταµένους ΚΕΑ-EEA για την απουσία µέλους του προσωπικού του και για την αναγκαιότητα ή µη διορισµού αντικαταστάτη.

2.28. Αναλαµβάνει ο ίδιος την τάξη εκπαιδευτικού, που απουσιάζει. Σε περίπτωση, που απουσιάζουν δύο ή περισσότεροι δάσκαλοι, προβαίνει σε διευθετήσεις για ανάληψη των καθηκόντων τους από άλλο µέλος ή άλλα µέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου του, εκτός εάν έχουν εξασφαλισθεί αντικαταστάτες τους.

2.29. Ενηµερώνει τους Προϊσταµένους ΚΕΑ-EEA για τις µέρες που το ΕΠΣ, το οποίο διευθύνει, δε θα λειτουργήσει, καθώς και για τις απουσίες µελών του διδακτικού προσωπικού.

2.30. Φροντίζει ώστε τα σχολικά έπιπλα και σκεύη, τα διδακτικά µέσα, οι διδακτικές συλλογές, τα βιβλία των βιβλιοθηκών και γενικά η περιουσία του σχολείου, στο οποίο φιλοξενείται το ΕΠΣ, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

2.31. Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Εκπαιδευτικών Αποστολών για σκοπούς αµφίδροµης ενηµέρωσης και προωθεί προς υλοποίηση σχετικές οδηγίες.

2.32. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την οργάνωση των σχολικών γιορτών και εκδηλώσεων που καθορίζονται από τα Υπουργεία Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας.

  1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Ο εκπαιδευτικός λειτουργός :

3.1. Mεταφέρει και εφαρµόζει την εκπαιδευτική πολιτική των Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου / Ελλάδας, επιδεικνύει ενδιαφέρον, ζήλο, ενθουσιασµό και αφοσίωση στην αποστολή του και προωθεί τους στόχους της παροικιακής εκπαίδευσης.

3.2. Αναλαµβάνει διδακτικά καθήκοντα σε τάξη ή σύµπλεγµα τάξεων των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.

3.3. Ακολουθεί και εφαρµόζει το Αναλυτικό Πρόγραµµα που έχει εγκριθεί για τα ΕΠΣ και τηρεί το ωρολόγιο πρόγραµµα.

3.4. Προετοιµάζεται κατάλληλα συµπληρώνοντας τα ανάλογα έντυπα προγραµµατισµού του σχολείου, που τίθενται στη διάθεση του ∆ιευθυντή ή και του Προϊσταµένου του, όταν του ζητηθεί.

3.5. Συµπληρώνει το Παρουσιολόγιο µε τα στοιχεία των παιδιών και σηµειώνει καθηµερινά τις απουσίες των παιδιών. Ενηµερώνει την διεύθυνση του σχολείου σχετικά µε τυχόν συνεχόµενες απουσίες ή διακοπής φοίτησης παιδιών.

3.6. Συνεργάζεται µε τη διεύθυνση του σχολείου για την πρόοδο των παιδιών της τάξης. 3.7. ∆έχεται κατόπιν συνεννοήσεως την επίσκεψη του διευθυντή στην τάξη για ενηµέρωση ,καθοδήγηση και συντονισµό.

3.8. ∆έχεται την επίσκεψη των προϊσταµένων των Εκπαιδευτικών Αποστολών ή άλλων αρµόδιων λειτουργών και αξιωµατούχων των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας.

3.9 Αναλαµβάνει καθήκοντα Παιδονοµίας σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει ο διευθυντής.

3.10. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις προσωπικού και τηρεί πρακτικά.

3.11. Μετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου.

3.12. Προσέρχεται στο σχολείο όπου υπηρετεί 10 τουλάχιστο λεπτά πριν από την έναρξη του κανονικού ωραρίου και φεύγει µετά τη λήξη του, αφού πάρει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών και αφού, σε συνεργασία µε τα παιδιά, φροντίσει για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των τάξεων στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα και των σχολικών χώρων γενικότερα.

3.13. Παραµένει στο σχολείο κατά τη διάρκεια των ωρών της κανονικής λειτουργίας του. Για να απουσιάσει από το σχολείο, απαιτείται άδεια από το ∆ιευθυντή.

3.14. Αναλαµβάνει εκτός από τη διδασκαλία και άλλη εργασία που αποφασίζεται από το ∆ιδασκαλικό Σύλλογο ή που του αναθέτει ο ∆ιευθυντής για την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.

3.15. Έχει τακτική επαφή µε τους γονείς και συνεργάζεται µαζί τους. Τους δέχεται σε προγραµµατισµένες επισκέψεις για ενημέρωση τους σχετικά µε την πρόοδο των παιδιών. 3.16. Συνεργάζεται µε τη διεύθυνση και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ετοιμασία και διεξαγωγή γιορτών και εκδηλώσεων.

3.17. Αναλαμβάνει τον συντονισμό σχολικών γιορτών και ετοιμάζει ομιλίες προς τους γονείς σύμφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζεται σε συνέδρια προσωπικού.

3.18. Βοηθά στην οργάνωση και παρίσταται σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις επιτροπές / συνδέσμους των σχολείων.

3.19. Είναι ενήμερος για την πολιτική προστασίας των παιδιών, τη συµφωνία Σχολείου – Οικογένειας, την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και τον κώδικα συµπεριφοράς, που έχουν εγκριθεί για τα ΕΠΣ.

3.20. Φροντίζει για την επαγγελµατική ενηµέρωση και επιµόρφωσή του. 3.21. Είναι υποχρεωµένος να µετέχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια που οργανώνονται κατά καιρούς για τα µέλη του προσωπικού των ΕΠΣ.

3.22. Ακολουθεί το εορτολόγιο του σχολείου και δεν απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση απουσίας του ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει από πριν το ∆ιευθυντή του σχολείου και τον Προϊστάµενό του.

3.23. Πέραν από τον υποχρεωτικό εργάσιµο χρόνο δραστηριοποιείται στη λύση προβληµάτων ή στην οργάνωση / συµµετοχή σε εκδηλώσεις / δραστηριότητες συναφείς µε το έργο της Παροικιακής Εκπαίδευσης, συµβάλλοντας έτσι ενεργά στην πολιτιστική και πνευµατική ανέλιξη της παροικίας και στην ενδυνάµωση της ταυτότητας των αποδήµων.

3.24. Καλλιεργεί, αναπτύσσει και προωθεί πνεύµα ενότητας και συνεργασίας µεταξύ των αποδήµων

3.25. Η εξασφάλιση της πειθαρχίας των παιδιών επιδιώκεται µε την πειθώ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τιµωρία που µπορεί να υποσκάψει τη σωµατική ή την ψυχοπνευµατική υγεία του παιδιού. Ακολουθείται ο κώδικας συµπεριφοράς που έχει εγκριθεί για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.

3.26. Όπου είναι εύκολο, εκκλησιάζεται µε τα παιδιά του σχολείου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το ∆ιδασκαλικό Σύλλογο.

3.27. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι πρότυπο υπεύθυνου και ελεύθερου δηµοκρατικού πολίτη, να χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα, να συνεργάζεται στενά και εποικοδοµητικά µε το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό (ωροµίσθιο-µόνιµο), µε το ∆ιευθυντή, τους Προέδρους και τα µέλη των σχολικών επιτροπών και να συµπεριφέρεται προς τα παιδιά µε τον τρόπο που αρµόζει σε παιδαγωγούς.

  1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η σχολική επιτροπή:

4.1. Έχει σκοπό την ανάπτυξη συστηµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας σπιτιού και σχολείου για προκοπή και ευηµερία των παιδιών και η προαγωγή γενικά του έργου του Ε.Π.Σ.

4.2. Ενηµερώνεται από το διευθυντή πάνω σε προβλήµατα των παιδιών του σχολείου και εξευρίσκει, σε συνεργασία µαζί του, τρόπους αντιµετώπισής τους.

4.3. Ευθύνεται για το διορισµό Ωροµίσθιου Προσωπικού, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους ΚΕΑ/ΕΕΑ και το ∆ιευθυντή και µεριµνά για την έγκαιρη και ικανοποιητική στελέχωση του σχολείου.

4.4. Μεριµνά για την εξασφάλιση κατάλληλων σχολικών κτιρίων και όλων των απαιτούµενων διευκολύνσεων για την άνετη διεξαγωγή των µαθηµάτων.

4.5. Ευθύνεται για την είσπραξη διδάκτρων και την εξασφάλιση άλλων οικονοµικών πόρων µέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή.

4.6. Ευθύνεται για την παραλαβή των σχολικών βιβλίων, την εξασφάλιση διδακτικών µέσων, παραδοσιακών στολών, θεατρικών ενδυµασιών και άλλου αναγκαίου σχολικού εξοπλισµού.

4.7. Ευθύνεται για την ασφαλή διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας (παραδοσιακές στολές, θεατρικές ενδυµασίες, οπτικο-ακουστικά µέσα, τεχνολογικό εξοπλισµό, βιβλία κ.λπ.)

4.8. Έχει πλήρη ευθύνη για τυχόν λειτουργία κυλικείου/καντίνας και έλεγχο της καταλληλότητας της πώλησης αγαθών, τα οποία πρέπει να συνάδουν µε τους σχετικούς κρατικούς κανονισµούς υγιεινής.

4.9. Φροντίζει για τη συνεχή παρουσία εκπροσώπου της στο σχολείο, στη διάρκεια της λειτουργίας του, για σκοπούς εφαρµογής της πολιτικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας του παιδιού, που έχει εγκριθεί για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.

4.10. Συγκαλεί µηνιαίως συνεδρίες των µελών της στην παρουσία του διευθυντή του σχολείου για προώθηση θεµάτων, που άπτονται της οµαλής λειτουργίας του σχολείου.

4.11. Συνεργάζεται µε το διευθυντή για κάθε είδους προώθησης πληροφοριών (φυλλαδίων, ανακοινώσεων, εντύπων κλπ.) στους µαθητές, οι οποίες πρέπει να συνάδουν µε τους σχετικούς κανονισµούς και να τυγχάνουν της έγκρισής του.

4.12. Σε καµιά περίπτωση δεν επεµβαίνει στα διοικητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα του ∆ιευθυντή και των εκπαιδευτικών λειτουργών.

4.13. Σε καµιά περίπτωση δεν πραγµατοποιεί επισκέψεις στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς την έγκριση του ∆ιευθυντή.

4.14. Συνεργάζεται µε τον διευθυντή και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την διεξαγωγή σχολικών γιορτών και εκδηλώσεων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για σχολικός κανονισμός