Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διεξάγει κάθε χρόνο εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Γ.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς. Οι εξετάσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες ή επιχειρηματίες που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και να αποδείξουν μέσω ενός επίσημου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους.

Το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2, όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους, να επικοινωνούν ή να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες. Οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρεις: η κατανόηση προφορικού λόγου, η κατανόηση γραπτού λόγου και η παραγωγή προφορικού λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις Επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, τηλεφωνικά ( +(44) 020 7221 0093/02072215977) ή μέσω email (educationofficelondon@gmail.com/ ellinomatheia.sgel@gmail.com).

Administration of examinations for the Certificate of Attainment in Greek

A2 level for professional purposes

The Education Office at the Embassy of Greece in London, as a recognized examination centre by the Centre for the Greek Language (C.R.C.S) and the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, conducts every year examinations for the Certification of Attainment in Greek under the auspices of the C.R.C.S.

In this context, on Friday, October 14, 2022, exams for the A2 level for professional purposes were held for the first time. The exams are addressed to professionals or entrepreneurs who wish to work in Greece and prove through an officially recognized certificate their relative proficiency in Greek.

The level of knowledge of the Greek language in this certificate corresponds to level A2, as defined in the Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe (CEFR). Candidates should be able to understand the general context of a conversation between two native speakers or a simple text with familiar everyday topics, various simple announcements in the press, radio, television or in public places, communicate or exchange basic information. There are three skills in which candidates are tested: listening comprehension, reading comprehension and speaking.

For more information on the A2 exams for professional purposes, you can contact the Education Coordination Office, by phone ( +(44) 020 7221 0093 / 020 7221 5977) or by email (educationofficelondon@gmail.com / ellinomatheia.sgel@gmail.com).

Σχετικές δημοσιεύσεις