Ελληνικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Λονδίνου (West Acton)

Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (αμιγές) – Greek Preschool and Primary School of London 

Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Λονδίνου παρέχουν υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσση παιδεία και στηρίζουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες της ελληνικής και βρετανικής κοινωνίας με σεβασμό των δύο πολιτισμών. Οι διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες που οργανώνονται επιδρούν στη σωματική ανάπτυξη, τη σκέψη και τον χαρακτήρα των μαθητευομένων, συμβάλλοντας στην απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη διαμόρφωση αξιών (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, σεβασμό, αλληλοκατανόηση, υπευθυνότητα, κ.λπ.). Ειδικότερα, επιδιώκονται: η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, η καλλιέργεια του Ελληνικού Πολιτισμού, η διαμόρφωση της προσωπικότητας των Ελληνοπαίδων, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της ελληνικής ταυτότητας, η προβολή της ελληνορθόδοξης πίστης και η προώθηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων και παραδόσεων του Ελληνισμού που διαμένει και εργάζεται στο Λονδίνο καθώς και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του ενιαίου και αδιαίρετου ελλαδικού και ελληνοκυπριακού ελληνισμού.

Ημερομηνία ίδρυσης – Ιδρυτική πράξη: Φ.816.41/ΖΙ/2576 (04-05-1984)

Κτήριο: Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου (ΕΝΛ) και το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (ΕΔΣ) συστεγάζονται σε κτήριο του ελληνικού Δημοσίου.

Αναγνώριση από το αγγλικό κράτος: Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Λονδίνου είναι αναγνωρισμένα από τις 22 Μαρτίου 1999 με την κοινή επωνυμία «Greek Primary School» ως  «Independent School» από το αγγλικό Υπουργείο Παιδείας – DfES (Department for Education and Skills). Τη διεύθυνση του σχολείου για τις αγγλικές αρχές έχει ο εκάστοτε Διευθυντής του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. Η άδεια λειτουργίας τους δίδεται από τις αγγλικές αρχές μετά από επιθεώρηση που γίνεται από τον OFSTED στην ενιαία σχολική μονάδα. Η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2018 και το αποτέλεσμά της αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του OFSTED και του σχολείου. Oι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται στο σχολείο σύμφωνα με την αγγλική εκπαιδευτική νομοθεσία έχουν αναρτηθεί στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του σχολείου.

Προγράμματα Σπουδών-Εβδομαδιαία Ωρολόγια ΠρογράμματαΟι δύο αμιγείς εκπαιδευτικές μονάδες ΕΔΣΛ και ΕΝΛ προάγουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, εμπλουτισμένη με στοιχεία από το πρόγραμμα σπουδών του Βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ακολουθείται το Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά παρέκκλιση προς τις σχολικές μονάδες της ημεδαπής εφαρμόζουν αυξημένη διδασκαλία αγγλικής γλώσσας.

Εμπλουτισμός του προγράμματος: Το ΕΔΣ και το ΕΝΛ εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους με πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οργανώνονται επίσης σχολικές γιορτές, διδακτικές επισκέψεις και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις. Το σχολείο είναι ανοιχτό στον κοινωνικό περίγυρο και βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την αγγλική κοινωνία.

  

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου – Greek Nursery School of London

Ώρες Λειτουργίας Νηπιαγωγείου: 9.00-17.00

Στοιχεία Επικοινωνίας:

3 Pierrepoint Rd, London W3 9JR, UK

Τηλ.: +44 208 896 3581 

greeklondonpreschool@yahoo.co.uk

Πληρότητα Διδακτικού Προσωπικού: Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου (ΕΝΛ) λειτουργεί ως 1/θέσιο νηπιαγωγείο καθημερινά με μεικτό τμήμα προνηπίων και νηπίων με δύο νηπιαγωγούς και ολοήμερο πρόγραμμα. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι δωρεάν. Γίνεται επίσης εξοικείωση των παιδιών με την αγγλική γλώσσα (1-2 ώρες την εβδομάδα).

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου – Greek Primary School of London

Ώρες Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου: 9.00-17.00

Στοιχεία Επικοινωνίας:

3 Pierrepoint Rd, London W3 9JR, UK,

Τηλ.: +44 208 992 6156

londongreekprimary@gmail.com

Ιστοσελίδα Σχολείου:

dim-london.europe.sch.gr

Πληρότητα Διδακτικού Προσωπικού: Το ΕΔΣ είναι εξαθέσιο και λειτουργεί με  οκτώ (8) δασκάλους. Εργάζονται επίσης εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων: αγγλικής, γαλλικής, φυσικής αγωγής και πληροφορικής. Πέραν του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος προσφέρεται τουλάχιστον μία επιπλέον ώρα αγγλικών σε κάθε τάξη.

Αντισταθμιστική Αγωγή: Στο σχολείο προσφέρεται ενισχυτική διδασκαλία στα αγγλικά και την ελληνική γλώσσα.

Σχέσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα: Το σχολείο έχει οικογενειακό χαρακτήρα και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι θερμές, όπως και οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η στήριξη των γονέων προς το σχολείο είναι πολύτιμη. Το σχολείο εντάσσει μαθητές με διαφορετικές οικογενειακές και πολιτισμικές καταβολές στο σχολικό περιβάλλον και συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή ένταξη των μαθητών στη βρετανική πραγματικότητα.

Σχολική Επιτροπή: Την οικονομική διαχείριση του σχολείου διενεργεί ενιαία Σχολική Επιτροπή του ΕΔΣ και ΕΝΛ στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των δύο σχολικών μονάδων. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής (ή Διευθύντρια) του Δημοτικού Σχολείου και Γραμματέας η εκάστοτε Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Η Συγκρότηση της σχολικής επιτροπής γίνεται για κάθε σχολικό έτος με έκδοση σχετικής απόφασης από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης. Κάθε οικονομικό έτος η σχολική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό.